La metodologia AICL, Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua, en anglés i en alemany CLIL (Content and Language Integrated Learning) i en francés EMILE (Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Étrangère), està implantant-se a tots els nivells educatius, des de l’ensenyament infantil fins a la universitat.

La metodologia propugna l’ensenyament de continguts curriculars mitjançant una llengua vehicular diferent de la materna. Així, a més d’aprendre les matèries incloses als currículums acadèmics, els estudiants són capaços de millorar les destreses en llengües estrangeres. Segons les directrius de la Unió Europea (The European Framework for CLIL Teacher Education):

CLIL is a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of content and language with the objective of promoting both content and language mastery to predefined levels” (Maljers, Marsh, Wolff, Genesee, Frigols-Martín, Mehisto, 2010).

D’aquesta manera, el contingut curricular i el contingut lingüístic es combinen a l’aula per tal d’aconseguir la comunicació en llengua estrangera, a més de les llengües pròpies. Als territoris bilingües, o aquells territoris on hi ha confluència de diferents llengües, la UE para particular atenció a l’equilibri que cal establir entre les llengües en contacte, tal com promulga a la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries. És el cas de la Comunitat Valenciana, on diversos decrets promouen el multilingüisme. L’interés de la jornada se centra en estudiar els reptes que comporta el desenvolupament de la metodologia AICLE en un context on ja conviuen dues llengües.

En aquest context s’organitza el I SEMINARI INTERNACIONAL SOBRE CLIL: DESENVOLUPAMENTS PRESENTS I FUTURS EN ENTORNS MULTILINGÜES, que tindrà lloc al CAMPUS DE GANDIA de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA el dia 19 de juny de 2017.

Ací pots accedir al cartell del seminari.